Vedtekter for Namdal Storband

(Vedtektene kan også lastes ned som pdf-fil ved å klikke her.)

Enstemmig vedtatt av årsmøtet 13. januar 2019

§1 NAVN OG FORMÅL

Storbandets navn er Namdal Storband. Storbandet ble stiftet 23.11.2014. Storbandets formål er å øke interessen for storbandmusikk og jazz, gjennom presentasjon av levende musikk og undervisningstiltak. Storbandet har geografisk tilhørighet i hele Namdal og Bindal. Storbandet er medlem av Norsk jazzforum.

§2 MEDLEMSKAP

Personer som ønsker å støtte storbandet, kan bli enten aktive eller passive medlemmer.

Man blir aktivt medlem av bandet gjennom rekruttering til ledige plasser eller prøvespilling. Aktive medlemmer forplikter seg til å møte til alle øvelser og konserter, dersom man ikke har gyldig forfall. Som gyldig forfall regnes sykdom eller dødsfall i nærmeste familie, samt ekstraordinære jobbmessige forhold som gjør det umulig å møte. I slike tilfeller varsles styret så tidlig som mulig, slik at eventuelle vikarer og/eller endringer av øvingsplan kan vurderes.

Dersom medlemmer i forkant av at øvingsplan eller gjennomføringsplan for enkeltprosjekter er vedtatt, ser at man kan få utfordringer med å tilfredsstille det ovenfor nevnte kravet til oppmøte til enkelte prosjekter, kan man søke permisjon for et enkelt prosjekt/prosjektperiode. Slik permisjonssøknad trenger ikke begrunnes, og vil alltid innvilges.

Aktive medlemmer er ansvarlige for utleverte instrumenter, noter og andre effekter som tilhører storbandet. Skjødesløs behandling medfører erstatningsplikt. Passivt medlemskap kan tegnes hos styret. Medlemmer som motarbeider bandets arbeid kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsettes på årsmøte i bandet.

§3 ORGANISASJON

Storbandets plikter og oppgaver ivaretas av: a) Årsmøtet b) Styret c) Allmøter

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er bandets øverste myndighet, består av medlemmene og skal avholdes før 15. februar hvert år.

Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet
e) Fastsette medlemskontingent
f) Vedta storbandets budsjett
g) Velge storbandets styre bestående av leder, sekretær og økonomiansvarlig samt 1 vararepresentant.
h) Velge valgkomité bestående av 2 personer.

Saksdokumenter skal være medlemmene i hende seinest 1 uke før møtet. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent for det inneværende år. Passive medlemmer har talerett. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring i epost og/eller på storbandets internside på Facebook til medlemmene seinest 3 uker før det skal avholdes og når minst 2/3 av de aktive medlemmene er til stede.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§6 STYRET

Styret består av styreleder og 2 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og gjør vedtak med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Vararepresentanten har møte- og talerett på styremøtene. Vararepresentanten har stemmerett når den erstatter et fraværende styremedlem.

Årsmøtet velger leder med funksjonstid 1 år. Årsmøtet velger to styrerepresentanter for 2 år og en vararepresentant til styret for 2 år. Styret konstituerer funksjonene Sekretær og Økonomiansvarlig selv

§7 DRIFT

Styret har ansvar for å følge opp at retningslinjene (vedtektene) for storbandets virksomhet blir fulgt, og:

• gjør skriftlig avtale med daglig leder.
• gjør skriftlig avtale med musikalsk leder/ kunstnerisk ledelse.
• utnevner representanter til råd, utvalg og komitéer.
• behandler og innstiller årsmelding og regnskap som skal legges frem for årsmøtet.
• innkaller til og gjennomfører årsmøte i tråd med vedtektene.
• sørger for at daglig leder og musikalsk leder har tilstrekkelig tilganger og tillatelser til å kunne utføre sine oppgaver.
• Beslutte godtgjørelser for bandets medlemmer og eventuelle gjestemusikere i forbindelse med øvelser og oppdrag.
• Sikre at storbandets instrumenter og materiell og medlemmenes instrumenter er forsikret gjennom Norsk jazzforum eller på annen måte.

§8 FORHOLDET MELLOM BANDET OG DET AKTIVE MEDLEM

Det enkelte medlem er personlig ansvarlig overfor bandet for det materiell og det instrument han/hun til enhver tid besitter på bandets vegne. Vedkommende må således selv bekoste tap som i den forbindelse påføres bandet. De instrumenter eller det materiell som bandet kjøper til det enkelte medlems bruk i bandet, er bandets eiendom. Ønsker et medlem å låne et av bandets instrumenter eller utstyr, må det forelegges styret til godkjenning. Ønsker bandet å selge instrumenter eller annet materiell, skal de enkelte medlemmer ha forkjøpsrett på ellers like bud. Samtlige medlemmer skal underrettes i god tid før salget. Ønsker et medlem å kjøpe instrument for egen regning, kan storbandet så langt det er mulig være behjelpelig med lån eller garanti for lån. Medlem som melder seg ut av bandet, plikter straks å innbetale sin eventuelle gjeld til bandet og/eller levere tilbake instrument/materiell som tilhører bandet.

§9 ALLMØTE

Allmøtet kan innkalles av styret når medlemmer av bandet finner det ønskelig. Dets oppgave vil være å ta opp aktuelle saker for storbandet.

§10 ØKONOMI

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember, storbandets budsjett vedtas av årsmøtet og storbandets regnskap føres av økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger. Regnskapsoversikt skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn. Styret oppnevner 1 revisor som har til oppgave å gå gjennom storbandets regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger denne. Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§11 OPPLØSNING

Oppløsning av storbandet kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer
dette. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal storbandets eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk jazzforum til en seinere etablering av storband i samme område.

§12 LOVENDRING

En lovendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

Share This